Kirol kluben estatutuak, haien administrazio organoa zuzendaritza batzordea denean

DESGAITASUNA DUTEN PERTSONENTZAKO KEMEN KIROL K.E.

Dokumentu honen egiazkotasuna egoitza elektronikoan dagoen J0D0Z-T1RPY-AMXP lokalizatzailearen bidez egiazta daiteke.

Klubaren Estatutuak: Desgaitasuna duten pertsonentzako Kemen K.E.

I KAPITULUA

ARAU OROKORRAK

1. ARTIKULUA - DESGAITASUNA DUTEN PERTSONENTZAKO KEMEN K.E. irabazi-asmorik gabeko elkarte pribatua da, iraupen mugagabekoa, nortasun juridiko eta jarduteko gaitasun propioa duena, eta bere xedea kirol modalitate hau(ek) sustatzea eta praktikatzea da:

 • Modalitate nagusia: NEGUKO KIROLAK
 • Bestelako kirol modalitateak: ATLETISMOA, IGERIKETA, SASKIBALOIA, TXIRRINDULARITZA, TIRO OLINPIKOA, MAHAI-TENISA, GOLFA, ARKU-TIROA, URPEKO JARDUERAK, MENDIA, TRIATLOIA, SURFA, EUSKAL PILOTA ETA DESGAITASUNA DUTEN PERTSONEN KIROL ESPEZIFIKOAK.

Klubak, dagoen eskariaren eta bere giza baliabideen eta baliabide materialen arabera, desgaitasuna duten pertsonentzako kirola sustatuko du. Era berean, klubak emakumezkoen kirola sustatuko du, kirol diziplinak emakumeei irekitzea bultzatuz.

Xede horrek ez du eragotziko klubak bere kabuz edo entitate instrumentalen bidez jarduera ekonomikoak egitea, jarduera horiek klubaren helburuekin zerikusia dutenean edo haien zerbitzura daudenean..

2. ARTIKULUA - Kirol-kluba eratzeari, inskribatzeari, aldatzeari, iraungitzeari, antolatzeari eta funtzionamenduari buruzko gai guztietan, Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legearen, kirol-klubei eta kirol-elkarteei buruzko ekainaren 22ko 163/2010 Dekretuaren, estatutu hauen eta aplikatzekoak diren gainerako erregelamenduen eta batzar orokorrak eta gainerako gobernu-organoek baliozkotasunez hartutako erabakien arabera arautuko da. Era berean, kluba, aipatutako xedapenetan aurreikusi gabeko gaietan, elkarteei buruzko araudi orokorrak arautuko du.

3. ARTIKULUA - Kiroldegiari, hala badagokio, atxikita dagoen kirol federazioetan xedatutakoa aplikatuko zaio, afiliazio horren ondorioz hala badagokio.

4. ARTIKULUA - Kirol klubak batez ere Euskal Autonomia Erkidegoan garatuko du bere jarduera.

Halaber, helbide soziala DONOSTIA SAN SEBASTIAN PK 20.015, PASEO DE MONS, 100 zk. eta 102 behean finkatzen du. Administrazio-organoak erabaki ahal izango du udalerri berean egoitza aldatzea, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroari jakinarazi beharko dio.

II KAPITULUA

BAZKIDEAK

5. ARTIKULUA- Kirol klubeko bazkide guztiak berdinak dira eskubide eta betebeharretan eta ez jaiotza, arraza, sexu, erlijio, iritzi edo beste edozein inguruabar pertsonal edo sozialengatik, ezin da inolako bereizkeriarik egin.

6. ARTIKULUA- Baldintza hauek betetzen dituzten pertsonak izan daitezke kiroldegiko bazkide:

 1. Adinekoak izatea.
 2. Dagokion sarrera-kuota ordaintzea.
 3. Kirol klubaren helburuetan interesa izatea.

7. ARTIKULUA- Kirol-klubean sartzeko eskaera lehendakariari zuzendutako idazki baten bidez egingo da eta hark Zuzendaritza Batzordeari jakinaraziko dio aurreko artikuluan adierazitako baldintzak betetzen diren ala ez erabakitzeko, onarpena onartuz edo ukatuz. Erabaki horren aurka ez da errekurtsorik onartuko.

8. ARTIKULUA- Kirol klubeko bazkideek eskubide hauek izango dituzte onartuak:

 1. Kirol-klubaren helburu espezifikoak lortzeko, indarrean dagoen legerian eta estatutu-xedapenetan ezarritakoaren arabera, parte hartzea eta horiek betetzea eskatzea.
 2. Kirol-klubetik libreki banatzea.
 3. Kirol klubaren jarduerak ezagutu eta dokumentazioa aztertzea.
 4. Kirol-klubaren barruan bere iritziak askatasunez adieraztea.
 5. Ordezkaritza eta gobernu-organoetarako hautesle eta hautagai izatea, betiere adinez nagusia bada eta jarduteko gaitasun osoa badu..
 6. Beren aurkako diziplina-neurriak hartu baino lehen entzunak izatea eta neurri horiek sorrarazten dituzten gertaeren berri izatea, eta hala badagokio, zehapena ezartzen duen akordioa arrazoitu beharko da.
 7. Legearen edo estatutuen aurkakotzat jotzen dituzten kirol-klubeko organoen erabakiak aurkaratzeko eskubidea.

9. ARTIKULUA- Kirol klubetako kideek honako eginkizun hauek izango dituzte:

 1. Kirol-klubaren helburuak partekatzea eta helburu horiek lortzen laguntzea.
 2. Estatutuen arabera bazkide bakoitzari dagozkion kuotak, derramak eta bestelako ekarpenak ordaintzea.
 3. Kirol-klubeko organoek baliozkotasunez hartutako erabakiak onartzea eta betetzea.
 4. Estatutu eta erregelamendu xedapenetatik ondorioztatzen diren gainerako betebeharrak betetzea.

10.ARTIKULUA- Bazkide izateari utziko zaio:

 1. Bere borondatez.
 2. Heriotzagatik edo pertsona juridikoak desegiteagatik (halakorik balego).
 3. Ezarritako epearen barruan sozietate-kuotak ez ordaintzeagatik, baldin eta Zuzendaritza Batzordean berandutzearen arrazoia justifikatzen ez badu..
 4. Estatutu edo erregelamenduetatik eratorritako eginbeharrak larriki ez betetzeagatik edo Batzar Orokorrak edo Zuzendaritza Batzordeak balioz hartutako erabakiak larriki ez betetzeagatik.

11. ARTIKULUA- Kirol-klubeko kideei zehapena ezarri ahal izango zaie, aldez aurretik espedientea izapidetu eta entzunaldia eman ondoren. Zehapen horiek beren eskubideak aldi baterako galtzetik hasi eta kirol klubetik behin betiko banantzeraino izan daitezke.

III KAPITULUA

DOKUMENTUEN ARAUBIDEA

ARTÍCULO 12.- Kirol-klubak gutxienez honako liburu hauek ordenan eta egunean eramango ditu:

 1. Bazkideen Erregistro Liburua.
 2. Kide anitzeko organoen akta-liburuak.
 3. Kontabilitate liburuak.
 4. Hala badagokio, Zor Tituluen Erregistro Liburua edo ondarearen zati alikuota.

Aurreko liburuak eramateak ez die kalterik egingo beste edozein xedapen orokorretatik eratorritako dokumentu-betebeharrei.

Liburu horiek, bertako araudiari jarraituz, Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroan legeztatuko dira.

13. ARTIKULUA- Bazkideen Erregistro Liburuan haien izen-deiturak eta helbidea agertuko dira. Alta eta baja datak ere zehaztuko dira.

14. ARTIKULUA- Akta liburuetan Batzar Nagusiak eta Zuzendaritza Batzordeak egiten dituzten bilerak adieraziko dira, data, bertaratuak, eztabaidatutako gaiak eta hartutako erabakiak adieraziz, eta kirol klubeko Lehendakaritzak eta Idazkaritzak sinatu beharko dituzte..

15. ARTIKULUA- Kontabilitate Liburuek indarrean dauden kontabilitate xedapenek eskatzen dituzten datu eta mugimenduak jasoko dituzte, ondarearen benetako irudia, emaitza eta klubaren egoera finantzarioa, baita ondasunen inbentarioa ere.

IV KAPITULUA

ORDEZKARITZA, GOBERNU ETA ADMINISTRAZIO ORGANOAK

16. ARTIKULUA- Hauek dira kirol klubaren organoak:

 1. Batzar Nagusia
 2. Zuzendaritza Batzordea
 3. Lehendakaritza

I ATALA

BATZAR NAGUSIA

17. ARTIKULUA- Batzar Nagusia gobernu organo gorena da eta boto eskubidea duten bazkide guztiek osatzen dute.

18. ARTIKULUA- Batzar Nagusiak, gutxienez, honako eginkizun hauek izango ditu:

 1. Lehendakaria eta, hala badagokio, Zuzendaritza Batzordea, boto pertsonal, libre, zuzeneko eta sekretuaren bidez aukeratzea.
 2. Kontuak eta aurrekontuak onartzea.
 3. Araudiak onartzea.
 4. Estatutuak aldatzea.
 5. Kirol-klubaren bat-egitea, zatitzea, eraldatzea edo desegitea onartzea.
 6. Dirua maileguan hartzea.
 7. Higiezinak besterentzea eta zergapetzea.
 8. Zorra edo ondarearen zati alikuota adierazten duten titulu eskualdagarriak jaulkitzea.
 9. Lehendakariaren eta, hala badagokio, Zuzendaritza Batzordearen aurkako zentsura-mozioa onartzea.
 10. Administrazio-organoko kideen ordainsariaren baldintzak eta terminoak onartzea.

19. ARTIKULUA- Batzar Nagusia ohiko bilkuran bilduko da, kontuak eta, nahitaezkoa bada, aurrekontua onartzeko; eta ezohiko bilkuran sor daitezkeen bere eskumeneko gainerako gaiak tratatzeko.

20. ARTIKULUA- Kirol-klubaren lehendakariari dagokio ohiko Batzar Orokorraren deialdia egitea. Hori ezinezkoa bada, edo Lehendakaritzak deialdia epearen barruan egiteko betebeharra betetzen ez badu, Zuzendaritza Batzordeak edo boto-eskubidea duen guztizkoaren % 10 gutxienez ordezkatzen duen edozein bazkidek egin ahal izango du deialdia.

Kirol-klubaren lehendakaritzari edo boto-eskubidea duen bazkide guztien % 10 ordezkatzen duen edozein bazkideri dagokio ezohiko batzar orokorrerako deialdia egitea.

21. ARTIKULUA- Ohiko zein ezohiko Batzar Orokorraren deialdia, aztertu beharreko gaien zerrenda eta horiei buruzko dokumentazioa, gutxienez 15 egun lehenago kirol-klubaren web orri ofizialean jarritako iragarki baten bidez  jakinaraziko zaizkie bazkideei, premiazko epeek edo gerora sortutako aparteko inguruabar larriek eragindako larrialdietan izan ezik.. Webgunerik ez balego, posta bidezko komunikazio edo komunikazio elektroniko bidez egin beharko da.

22. ARTIKULUA- Batzar Nagusia, ohikoa nahiz berezia, lehenengo deialdian gutxienez kideen% 50 agertzen denean, balioz eratuta geratuko da. Bigarren deialdian, bertaratutako kideen kopurua edozein dela ere, baliozkoa izango da. Bigarren deialdian ezin izango da aurreko deialditik hogeita hamar minutu igaro baino lehen bilera egin.

II ATALA

ZUZENDARITZA BATZORDEA

23. ARTIKULUA- Zuzendaritza Batzordea da kirol-klubaren administrazio-organoa. Gutxienez HIRU kide izango dituen kide kopuru bakoiti batek osatuko du. Zuzendaritza Batzordean, gutxienez, honako kargu hauek izango dira: Lehendakaritza, kirol klubarena ere izango dena, Lehendakariordetza eta Idazkaritza.

24. ARTIKULUA- Zuzendaritza Batzordeak, Batzar Nagusiak emandako jarraibideen arabera, kudeaketa administratibo eta ekonomikoari buruzko eginkizunak garatu beharko ditu. Bere eginkizun guztiak edo batzuk bere baitan izendatutako batzorde betearazle bati edo bere kideren bati eskuordetu ahal izango dizkio.

25. ARTIKULUA- Kirol klubeko lehendakariari edo, halakorik ezean, lehendakariordeari dagokio, Zuzendaritza Batzordearen bileretarako deialdia. Zuzendaritza Batzordeko kideei, kirol-klubaren web orriaren bidez eta gutxienez bi egun lehenago, aztergaien zerrenda eta horiei buruzko dokumentazioa jakinaraziko zaie, premiazko epeek edo gerora sortutako aparteko inguruabar larriek eragindako presazko kasuetan izan ezik. Web orririk ez balego, posta bidez edo posta elektronikoz egin beharko da.

26. ARTIKULUA- Zuzendaritza Batzordea lehenengo deialdian kideen erdia gehi bat bertaratzen badira, balio osoz eratuta geratuko da eta bigarren deialdian, gutxienez bi kide bertaratzen direnean eta, betiere, lehendakaria edo lehendakariordea.

Era berean, nahiz eta aldez aurretik deialdirik ez egon, kide guztiak bertaratzen badira eta aho batez hala erabakitzen badute, Zuzendaritza Batzordea behar bezala eratutzat joko da.

27. ARTIKULUA- Kirol-klubeko lehendakaria izango da Zuzendaritza Batzordearen bilkuren buru eta koordinatzailea, edo, halakorik ezean, Lehendakariordetza.

28. ARTIKULUA- Idazkariak sarrera-eskaerak jaso eta izapidetuko ditu, kirol-klubeko organoek egiten dituzten bileren akta egingo du, bazkideen fitxategia eta erregistro-liburua eramango ditu, eta erakundearen web-orria eta erakundearen administrazio-lanen zuzendaritza bere ardurapean izango ditu. Eginkizun horiek betetzeko langileak edo laguntzaileak eduki ahal izango ditu.

29. ARTIKULUA- Zuzendaritza Batzordea, baita bere banakako kideek ere, honako arrazoi hauetakoren batengatik utziko dute kargua:

 1. Dimisioagatik.
 2. Heriotzagatik edo, hala badagokio, pertsona juridikoa desegiteagatik.
 3. Zentsura mozio baten onespenaz.

Banakako kargu-uzteek Zuzendaritza Batzordearen kargu-uztea ekar dezan, gutxienez kideen erdiari eragin beharko dio.

Zuzendaritza Batzordeak kargua uzten duenean Kudeaketa Batzordea eratuko da eta, hilabeteko epean gehienez, Ezohiko Batzar Orokorra deituko du Zuzendaritza Batzorde berria hautatzeko. Hori ezinezkoa izanik, boto-eskubidea duten bazkide guztien % 5 gutxienez ordezkatzen duen edozein bazkide taldek Batzar Orokorra dei ahal izango du.

Zuzendaritza Batzordeko kide batek edo gehiagok kargua banaka uzten badute, baina kideen % 50ek baino gehiagok jarraitzen badute, lanpostu hutsak kooptazio-sistemaren bidez beteko dira; hala, Zuzendaritza Batzordeko kideek lanpostu hutsak betetzeko pertsonak askatasunez izendatuko dituzte. Kooptazio bidez izendatzen diren kideak lehenengo Batzar Nagusian berretsi beharko dira.

III ATALA

LEHENDAKARITZA

30. ARTIKULUA- Lehendakaria kirol-klubaren organo betearazlea da, haren legezko ordezkaritza du, gobernu eta administrazio-organoen buru da eta organo horiek balioz hartutako erabakiak betearazi behar ditu.

31. ARTIKULUA- Zuzendaritza Batzordeko gainerako kideekin batera eta zerrenda itxiz osatutako hautagai-zerrenden sistemaren bidez izendatuko da Lehendakaritza eta hautagai-zerrendako lehen postuan dagoena izango da lehendakaria.

32. ARTIKULUA- Estatutu hauetako 29. artikuluan aurreikusitako arrazoiren batengatik utziko du lehendakariak kargua. Kirol-klubaren Lehendakaritza hutsik geratzen bada, aipatutako arauan aurreikusitako moduan jokatuko da.

IV ATALA

XEDAPEN KOMUNAK

33. ARTIKULUAK- Zuzendaritza Batzordea eta kirol elkarteko lehendakaria URTE BATETIK LAU URTERA bitarte hautatuko dira boto libre, pertsonal, zuzen eta sekretuaren bidez, eta bazkide guztiek parte hartu ahal izango dute. Ezin izango da boto eskuordetu bidez hautatu.

Kirol klubeko organoetako kideek jardunean segituko dute harik eta beren ondorengoek kargua hartu arte, ageriko ezintasuna izan ezik.

Zuzendaritza Batzordeko kideek beren karguaren arabera ordainsariak jaso ditzakete, baldin eta Batzar Orokorrak berariaz onartzen badu, gai-zerrendako beste puntu batzuetatik bereizita eta bertaratutako kideen bi herenen gehiengoarekin.

34. ARTIKULUA- Batzar Nagusiak, zentsura-mozio baten bidez, Zuzendaritza Batzorde osoaren edo kide baten edo batzuen erantzukizuna eskatu ahal izango du. Mozio hori, horretarako deitutako bilkuran dauden bazkideen bi herenek babestu beharko dute.

Zentsura-mozioa bazkide guztien % 10ek Zuzendaritza Batzordeari idatziz aurkeztuko dio. Ezohiko Batzar Orokorraren deialdiak gai zerrendako puntu bakarra izango du: zentsura-mozioari buruzko ebazpena eta eztabaida.

Zuzendaritza Batzorde osoaren aurkako zentsura-mozioa onartzeak Zuzendaritza Batzordeko kideak kargutik kentzea ekarriko du, kirol-klubeko lehendakaria barne. Zentsura-mozioa kide bati edo batzuei zuzenduta badago, Zuzendaritza Batzordeko kide horiek bakarrik utziko dute kargua.

Zentsura-mozioak lehendakari berria, hala badagokio, Zuzendaritza Batzordea eta kide bat edo batzuk hautatzeko proposamena jaso ahal izango du. Hautetsi berrien agintaldia aurreko agintaldia amaitu arte izango da.

35. ARTIKULUA- Ezin izango da, aldi berean, kirol-klub bateko eta klub hori atxikita dagoen kirol-federazio bateko lehendakari izan.

Pertsona berak ezin izango du, inola ere, kirol-modalitate eta kategoria bereko hainbat kirol-klubetako lehendakari izan.

V KAPITULUA

HAUTESKUNDE PROZESUA

36. ARTIKULUA- Klubari ez zaio aplikatuko Hauteskunde Batzordeari buruzko ekainaren 22ko 163/2010 Dekretuaren 47. artikuluan aurreikusitako erregimena. Hautagaien aurkezpena eta bozketa dagokion hauteskundeetarako deitutako Batzar Orokorraren barruan egingo dira.

37. ARTIKULUA- Administrazio-organoetara aurkezten diren hautagai-zerrendek, arrazoi objektiboengatik ezinezkoa denean izan ezik, emakumeen eta gizonen presentzia orekatua islatu beharko dute.

Hautagai-zerrenda bakarra badago, inolako bozketarik egin gabe aldarrikatuko da.

VI KAPITULUA

ARAUBIDE EKONOMIKOA

38. ARTIKULUA- Kluba aurrekontu eta ondare propioaren araubidearen menpe dago. Ekitaldi ekonomikoa urtebetekoa izango da eta urte bakoitzeko abenduaren 31n itxiko da.

Klubak ez du fundazio-ondarerik eta honako baliabide hauek erabiliko ditu bere jarduerak garatzeko:

 1. Sarrera-kuotak eta/edo aldizkakoak, hala badagokio, Batzar Orokorrak erabakitzen dituenak.
 2. Dagozkion ondasun eta eskubideen produktuak, bai eta jaso ditzaketen diru-laguntzak, legatuak, dohaintzak eta babesak ere.
 3. Klubak egin nahi dituen legezko jardueren bidez sor ditzakeen beste diru-sarrera guztiak, betiere klubaren estatutu-helburuen barruan.

Diru-sarrera guztiak, kirol-ekitaldietan lortutako etekinak barne, bere xede soziala garatzeko bete-betean aplikatuko dira. Bazkideen artean, haien ezkontideen edo haiekin antzeko harreman afektiboarekin bizi diren pertsonen artean eta haien senideen artean, ezin izango dute inola ere mozkinen banaketarik egin, ezta irabazi-interesa duten pertsona fisiko edo juridikoen alde doako lagapenik egin ere.

Ondasun higiezinak erabili, besterendu edo kargatzeko, Batzar Nagusiaren erabakia beharko da bertaratutako bazkideen bi herenen gehiengoarekin.

39. ARTIKULUA- Kirol-kluba deseginez gero, edo elkartekide bat banatuz gero, hasierako ondare-partaidetza edo egindako beste ekarpen ekonomiko batzuk jaso ahal izango ditu, ordaindu dituen elkarteko kide izatearen kuotak kontuan hartu gabe. Hori posibletzat jotzen da, baldin eta ondarea murrizteak hirugarrenei edo erakundeei kalterik eragiten ez badie. Banantze kasuetan, ondare-partaidetza jasotzearen ezaugarriek ez dute kluben irabazi-asmorik gabeko izaera hutsaldu behar. Artikulu honetan aurreikusitako erabakiak hartzea Batzar Nagusiari dagokio.

VII KAPITULUA

ESTATUTUEN ALDAKETA

40. ARTIKULUA- Horretarako deitutako Ezohiko Batzar Orokorrean eta bertaratutako kideen bi herenen gehiengo kualifikatuz hartutako akordioaren bidez bakarrik aldatu edo indargabetu ahal izango dira estatutu hauek.

VIII KAPITULUA

DESEGITEA ETA LIKIDAZIOA

41. ARTIKULUA- Kluba Batzar Orokorraren erabakiz desegingo da, estatutu hauek aldatzeko ezarritako betekizunekin eta gehiengoarekin onartuta, edo erabaki judizialaren bidez.

42. ARTIKULU- Kirol-kluba desegiten denean, likidazio epea irekitzen da eta hura amaitu arte, entitateak nortasun juridikoari eutsiko dio.

Administrazio-organoko kideak likidatzaile bihurtuko dira, Batzar Nagusiak edo, hala badagokio, desegitea erabakitzen duen epaileak izendatzen dituenean izan ezik, eta 163/2010 Dekretuaren 69.3 artikuluan ezarritako funtzioak beteko dituzte.

Kirol-klubak "likidazioan" esaldia gehitu beharko dio bere izenari likidazio-fasean.

43. ARTIKULUA- Kirol-kluba desegin eta likidatzen bada, likidazioaren ondoriozko ondare garbia udalerri bereko edo, hala badagokio, Lurralde Historiko bereko kirol-entitate baten bitartez kirola sustatzera eta praktikatzera itzuliko da.

IX KAPITULUA

DIZIPLINA ARAUBIDEA

44. ARTIKULUA- Kirol-klubak bere kideen gainean duen diziplina-ahalmena bere arauek arautuko dute, eta ezin izango da gero kirol federazioen eta Kirol Justiziako Euskal Batzordearen aurrean errekurtsorik jarri. Kirol-klubak diziplina-arloan hartzen dituen erabakiak jurisdikzio arruntean aurkaratu ahal izango dira.

Donostian, 2019ko maiatzaren 8an

IDAZKARIA

Firma secretario Kemen
Firma presedente Kemen

LEHENDAKARIA

KLUBAREN ZIGILUA

Logo Kemen